top of page
  • Vanessa Wissink

Hoe om te gaan met verzuim en vakantie


De vakantieperiode is weer aangebroken. Een tijd van ontspanning voor de meeste medewerkers. Maar hoe zit het als je arbeidsongeschikt bent tijdens vakantie? Waar let je op als werkgever? En wat moet je doen als medewerker?


Opbouw vakantiedagen

Een arbeidsongeschikte medewerker bouwt gewoon zijn reguliere wettelijke vakantiedagen op. Deze wetgeving is in 2012 vastgesteld. Om tijdens de arbeidsongeschiktheidsperiode op vakantie te gaan is toestemming van de bedrijfsarts gewenst. Deze bepaalt of de vakantie het herstel niet onnodig belemmert. Indien er toestemming kan de medewerker op vakantie en worden vakantie-uren afgeboekt.


Addertje onder het gras

Een arbeidsongeschikte medewerker moet toestemming geven voor het afboeken van de vakantie-uren. De bedoeling van vakantiedagen is dat de medewerker de tijd heeft om uit te rusten of om bij te komen van het werk. Wanneer de zieke medewerker tijdens zijn vakantie niet heeft kunnen uitrusten, kunnen deze dagen niet van de vakantie-uren worden afgeboekt. Belangrijk is dus vooraf goede afspraken te maken over het afboeken van vakantie-uren. Als de medewerker instemt met het afboeken van de vakantie-uren betekent dit dat de medewerker voor die periode is vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.


Vervallen van vakantie-uren

In de reguliere situatie vervallen vakantie-uren per 1 juli van het opvolgende jaar waarin de uren zijn opgebouwd. Dit geldt ook voor arbeidsongeschikte medewerkers. Uitzondering hierop is als een medewerker niet in staat is geweest om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen. Dan komen deze vakantiedagen pas na vijf jaar te vervallen. Hierbij moet je denken aan een situatie dat de werkgever de medewerker niet in staat heeft gesteld om zijn minimale vakantiedagen op te nemen. Ook kan het gaan om de situatie dat de werknemer zo ziek of arbeidsongeschikt (geen benutbare mogelijkheden) is dat van enige re-integratie geen sprake kon zijn.
Ziek tijdens vakantie

Wordt de medewerker ziek op vakantie en is hij niet in staat terug naar Nederland te reizen? Dan geldt een aantal regels. Zo moet de medewerker zich zo snel mogelijk maar binnen 24 uur ziekmelden bij zijn leidinggevende. Ook moet de medewerker zorgen dat hij goed bereikbaar is, zodat de werkgever contact kan onderhouden. De medewerker moet zich plaats waar hij op vakantie is door een arts laten onderzoeken en een verklaring laten opstellen waaruit blijkt dat hij niet in staat is om te reizen. Deze verklaring moet na de vakantie aan de werkgever aangeleverd worden. Zodra de vakantie voorbij is en de medewerker fysiek in staat is om te reizen, moet hij zo snel mogelijk naar Nederland terugkeren. Vervolgens moet de medewerker zich bij de bedrijfsarts melden.


Ziektewetuitkering van het UWV

Krijgt de (ex-)medewerker een ziektewetuitkering van het UWV? Dan heeft deze een meldplicht bij het UWV. Deze meldplicht houdt in dat de (ex-)medewerker het UWV informeert waar hij verblijft en hoe lang. Het UWV hoeft dus geen toestemming te verlenen.

De uitgangspunten die UWV hanteert:

· Vakantie in Nederland: (ex-)medewerker geeft vakantieplanning 48 uur voor vertrek door

· Vakantie in het buitenland: (ex-)medewerker vakantieadres twee weken voor vertrek door.

Het UWV vraagt de (ex-)medewerker om bereikbaar te blijven, ook tijdens de vakantie. Zitten hier beperkingen in, geef dit dan aan bij het UWV.


Tips en adviezen

Zet de regels over arbeidsongeschiktheid en vakantie duidelijk op papier en zorg dat alle partijen hiervan op de hoogte zijn. Zo kun je elkaar hierop wijzen. Daarnaast loont het om met elkaar in gesprek te gaan zo gauw vakantie en arbeidsongeschiktheid elkaar kruisen. Overleggen en afstemmen leidt tot minder stress en discussies achteraf.


Behoefte aan ondersteuning bij dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met me op!Comments


bottom of page